Menüü

Üldjuhend 2023/2024

Võistluste ja projektiürituste juhend

 

1. Võistluste ja projektürituste eesmärgiks on:

 • Arendada ja toetada spordi- ja liikumisharrastust ning tervislikke eluviise õpilaste ja õpetajate hulgas.
 • Arendada piirkondlikke spordisidemeid koolide vahel.
 • Pakkuda osavõtu- ja võistlusvõimalusi eeskätt koolide spordiringides ja iseseisvalt harjutavatele õpilastele.
 • Kaasata sihtrühmana lapsevanemaid.
 • Propageerida tervislikke eluviise õpilaste ja õpetajate hulgas.
 • Lähtuda võistlustel osalemisel Ausa Mängu põhimõtetest.

 

2. Võistlustest ja projektüritustest võivad osa võtta:

 • Kõikide üldharidus- ja ametikoolide õpilaste ja kooli töötajate võistkonnad ja/või muud organiseerunud ühendused vastavalt juhendile.
 • Kui kooli esindab antud spordiala võistlusel mitu võistkonda, siis võistluse järgmisele etapile pääsenud võistkonna liikmeid ei tohi asendada teise, eelneval etapil võistelnud võistkonna liikmetega (v.a. Tähelepanu start).
 • Audentese Spordigümnaasiumi õpilased, kes kuuluvad riigi sporditoetuse nimekirja, saavad võistelda ka oma endise kooli eest, kellel on eelisõigus õpilase kaasamisel võistkonda. Endise kodukooli eest võistelnud õpilane ei oma õigust osaleda sama võistluse(sarja) järgmisel etapil eelpool nimetatud koolide võistkonnas. Audentese Spordigümnaasium ei või oma võistkondade komplekteerimisel kasutada riigi õpilaskohtadele suunatud õpilasi (va.spordimälumäng "Bumerang").
 • Audentes Spordigümnaasiumi õpetajate võistkonda võivad kuuluda üksnes erakooli ja gümnaasiumi töötajad (mitte spordiklubi töötajad).
 • Osaleda ei tohi õpilased kes on jäänud klassikursust kordama rohkem kui 1 õppeaasta.

 

3. Võistlused toimuvad järgmistes (klassi) rühmades:

 • 1.-5. klass
 • 6.- 9. klass (koolides, kus põhikoolis õpib alla 100 õpilase on lubatud sportmängudes (korvpall, võrkpall, jalgpall) võistkonda võtta kuni 2 nooremat õpilast)
 • 10.-12. klass (koolides, kus gümnaasiumi osas õpib alla 70 õpilase on lubatud sportmängudes (korvpall, võrkpall, jalgpall) võistkonda võtta kuni 2 nooremat õpilast)
 • Nooremate õpilaste kaasamisel tuleb võistkonna ülesandmislehele (koolijuhi poolt kinnitatud) lisada 6.-9. või 10.-12. klassi õpilaste arv.
 • õpetajad

 

Individuaal-võistkondlikel aladel (ujumine, orienteerumine, suusatamine, kergejõustik), Dumle rahvastepallis, korvpallis ja võrkpalli sponsorite finantseeritavatel võistlustel kasutatakse teisi klassirühmi. Loe palun võistlusalade juhendit! EKSL õpilasvõistlused toimuvad koolide klassirühmade võistkondadele, individuaalvõistlejaid võistlema ei lubata! Projektüritustel on eelistatud kogu klassi ja/või kooli õpilaste kaasamine.

 

4. Eesti Koolispordi Liidu võistlusi korraldab EKSL sekretariaat koostöös EKSL liikmesorganisatsioonidega, koolidega ning teiste spordiorganisatsioonide ja ühenduste kaasabil.

 

5. Võistlustest osavõtuks eelregistreerumine EKSL koduleheküljel www.koolisport.ee

 • I õppepoolaastal toimuvate võistluste eelregistreerumise tähtaeg on kuni 30. septembrini 2022 va. septembris toimuvad võistlused, millele toimub eraldi registreerumine alapõhiselt.
 • II õppepoolaastal (jaanuar-mai) toimuvate võistluste eelregistreerumise tähtaeg on kuni 1. detsembrini 2022.

 

Pärast osavõtjate registreerumist määrab EKSL sekretariaat võistlussüsteemi, alagrupid, võistluspaigad ja võistlusi läbiviivad koolid ning teavitab osavõtjaid e-posti teel.

 

6. Võistluste alagruppidesse paigutatud koolid kinnitavad oma osavõttu hiljemalt 7 päeva enne võistlust alagrupivõistluse läbiviijale, kes informeerib osavõtjat toitlustamise ja majutamise võimalustest.

 

7. Võistlustele saabudes esitatakse korraldajale nimeline ülesandmisleht (vt. lisa 1.) Võistlejatel peab kaasas olema õpilaspilet.

 

8. Võistlused viiakse läbi spordiala rahvusvaheliste võistlusmääruste alustel, millele on tehtud vajadusel täiendusi käesolevas spordialade võistlusjuhendis.

 

9. Protestide esitamine

 • 9.1. Võistleja osavõtuõigust käsitlevad protestid esitatakse enne võistluste algust peakohtunikule. Kui protesti ei suudeta lahendada enne võistluste algust lubatakse võitleja osalema tingimisi.
 • 9.2. Võistluste käigus tekkinud protestid esitatakse kirjalikult koheselt või hiljemalt 15 min. jooksul pärast käimasoleva võistlusala või mängu lõppu.
 • 9.3. Protestile tuleb lisada 20 EUR suurune tagatisraha, mida ei tagastata protesti rahuldamata jätmisel.

 

10. Üldreeglina võistlust ei toimu kui sinna registreerub 5 või vähem võistkonda.

 

11. Mitmepäevasel võistlusel korraldatakse võistlusvälisel ajal lähtuvalt korraldajate võimalustest osavõtjatele meelelahutusüritusi. Ürituste läbiviimist toetab EKSL rahaliselt. Võistluste majutuspaigas peab viibima öörahu ajal iga võistkonna juures vähemalt üks õpetaja, treener või täisealine esindaja, kes vastutab võistlejate korra ja distsipliini tagamise eest.

 

12. Võistluste käigus või võistluspäevadel spordieetikat eiranud võistlejat või võistkonda on peakohtunikul või EKSL-i sekretariaadi (kui peakorraldaja) volitatud esindajal õigus kõrvaldada võistlustelt ning kohaldada ajutisi/alalisi võistluskeelde EKSL võistlustest osavõtuks. Võistlustelt eemaldatud võistleja või võistkonna ajutise või/alalise võistluskeelu EKSL võistlustest osavõtuks otsustab EKSL juhatus.

 

13. Alagrupivõistluste tulemused teatab võistlusi läbiviiv kool EKSL sekretariaadile võistlusjärgsel päeval. Turniiritabelid ja võistkondade ülesandmislehed saadetakse EKSL sekretariaati 3 päeva jooksul peale võistluste lõppemist.

 

14. Loobumisvõidu andnud võistkond (kool) peab tasuma kompensatsiooni 20 eurot iga ära jäetud mängu eest võistluse korraldaja ja vastas võistkonna kulude katteks. Kompensatsiooni tasumine toimub EKSL poolt esitatud arve alusel.

 

15. EKSL omab õigust teha muudatusi võistlusjuhendis, võistluskalendris ja võistluste toimumispaikades informeerides sellest kõiki registreerunud osavõtjaid vähemalt 14 päeva enne väljakuulutatud võistluspäeva.

 

16. EKSL-i sekretariaat autasustab võitjaid:

 • karikaga 1.-3. koha saavutanud võistkonda;
 • medaliga sportmängudes kolme parema võistkonna liikmeid ja õpetajat;
  • sportmängude finaalvõistlusel osalevate võistkondade “paremat” ja “üllatusmängijat”;
  • kergejõustikus, teatejooksus, suusatamises, ujumises, orienteerumises, kuni 3 parema kooli võistkonna liikmeid;
  • kergejõustiku, suusatamise, orienteerumise, ujumise (distantside) 1.-3. koha saavutanuid.
 • diplomiga 1.-3. koha saavutanud võistkondi ja nende liikmeid;
  • suusatamise, orienteerumise, ujumise (distantside) 1.-3. koha saavutanuid.
 • auhinnaga vastavalt võistlustest osavõtjate arvule ja sponsori(te) poolt väljapandud toetusele-auhindadele.

 

Autasud õpilastele ja võistkondadele antakse üle võistluste lõpetamisel.

Võistluste lõpetamisel mitteosalenud võistlejad-võistkonnad kaotavad õiguse auhindadele.

 

17. Võistluste osavõtumaks*

 • hooaja jooksul piiramatu arv kordi osavõtt
  • koolid kuni 200 õpilast 100 EUR
  • 200-500 õpilast 180 EUR
  • üle 500 õpilase 260 EUR
 • hooaja osavõtumaksu mitte tasunud koolidel on ühe võistluse osavõtumaks 50 eurot kooli kohta;
 • osavõtumaksu tasumine toimub EKSL-i poolt esitatud arve alusel reeglina ettemaksu korras pärast võistlustele registreerimist.
 • kuni 31.12.2023 rakendatakse koolidele võistluse osavõttu maksu 50 eurot  võistluse kohta, kui kooli osalustasude summa  ületab aastamaksu summa siis edasipidi osavõtutasu ei küsita.

 

18. Võistlused toimuvad üldreeglina koolide spordibaasides. Finaalvõistlused viiakse läbi esinduslikes spordirajatistes vastavalt kinnitatud võistluseelarvele ja korraldaja hetke reaalsetele majanduslikele võimalustele.

 

19. Alagrupivõistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud katab võistluse korraldaja. Toitlustus- ja majutuskulud tasutakse reeglina osalevate koolide poolt. Võistlejate transport võistluspaika kaetakse reeglina osavõtjate või neid lähetava organisatsiooni poolt.

 

20. Poolfinaal- ja finaalvõistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EKSL-i eelarvest.

 

21. EKSL kõikidel õpilaste võistlustel osalevad koolide või koolide klassirühmade võistkonnad. Individuaalvõistlejaid võistlema ei lubata.

 

22. Võistlusvorm

Peame õigeks kasutada sportmängudes võistlejate võistlusvormil (-särgil) kooli sümboolikat (nimetus, logo jne.).

 

23. Sportmängud:

 • jalgpall
 • korvpall
 • rahvastepall
 • võrkpall
 • saalijalgpall
 • saalihoki

 

Võistlused sportmängudes toimuvad:

 • 10.–12. klassis meistri- ja/ või rahvaliigas,
 • 1.–9. klassis meistri- ja/ või rahvaliigas ning maapõhikoolideliigas

 

Rahvaliiga võistkonnas ei ole lubatud kaasa võistelda litsentseeritud mängijatel.

 

Võistkond ja võistleja saab ühel hooajal osaleda ainult ühes liigas.

 

24. Teised võistkondlikud alad:

 • Individuaal-võistkondlikud alad (valikorienteerumine, suusatamine ja teatejooks) toimuvad kolmes klassirühmas
  • 10.-12. klassid
  • 1.-9. klassid (suured koolid - 151 õpilast ja rohkem) 1.-5.kl., 6.-7.kl., 8.-9.kl.
  • 1.-9. klassid (väikesed koolid - õpilaste arv kuni 150 õpilast) 1.-5.kl., 6.-7.kl., 8.-9.kl.
 • kergejõustik – 10.-12. klassid ja 6.-9. klassid
 • ujumine – 1.-9. klassid
 • võimlemine – 1.-12. klassid
 • Tähelepanu, start – 2.-5. klassid

 

25. Õpetajate võistlused:

 • võrkpall
 • korvpall
 • suusatamine

 

26. EKSL egiidi all:

 • kardisport
 • käsipall
 • triatlon
 • laskmine
 • jalgpall (1.-3. klass)
 • lauatennis
 • saalijalgpall
 • discgolf
 • crossfit

 

EKSL egiidi all toimuvate võistluste eesmärgiks on pakkuda koolinoortele täiendavaid võistlemisvõimalusi koolispordis ja tutvustada uusi spordialasid.

Võistlustele registreerimine ja võistluste korraldamise eest vastutab vastav spordialaliit koostöös kohaliku linna/maakonna koolispordiühenduse ja kohaliku korraldajaga (klubi).

Autasustamine: 

 • Võistlejate ja võistkondade autasustamine toimub vastavalt iga spordiala juhendile.
 • EKSL autasustab võistlusklasside 1.-3. koha saavutanut kooli võistkonda karika ja võistkonna liiget medaliga.
 • EKSL egiidi all toimuvate võistluste juhendid on heaks kiidetud ja kinnitatud EKSL kui spordialaliidu juhatuse poolt.

 

Koolispordi partnerid ja toetajad